Polityka prywatności i RODO


Polityka Prywatności

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
 
 
Jakich plików "cookie" używamy i jak je wykorzystujemy?
-Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy zapisie ilości stron do wyświetlania czy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 
-Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej (wybierane strony, zaznaczane opcje), w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. Nie zbieramy żadnych danych prywatnych użytkownika!
 
-Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z pomocy wyszukiwarki której używasz


Informacja na temat przetwarzania danych (RODO)
1)Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest właścicielka szkoły języka francuskiego Très bien pełniąca jednocześnie funkcję Inspektora Danych Osobowych (IOD), zwaną dalej „szkołą Très bien”:
MARIA WILK
ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra
NIP 626-282-30-36
Tel. 508 871 270, e-mail : kontakt@tresbien.pl

Jeżeli będziecie Państwo mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się nami listownie, telefonicznie lub drogą mailową korzystając z powyższych danych kontaktowych.
2) Administrator Twoich danych oświadcza, iż mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz zadowolenie swoich Klientów, Pracowników, Kontrahentów oraz wszystkich innych osób, przywiązuje szczególną wagę do ochrony ich prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w posiadanie których wszedł. Dane te są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem. Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług  i wywiązywanie się z zawartych umów na najwyższym poziomie, gwarantuje nieprzerwany kontakt ułatwiający ww. współpracę oraz umożliwia zapoznanie z nową ofertą szkoleniową.
 3) Cele i podstawa prawna przetwarzania
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w następujących celach:
 • zbadanie poziomu językowego potencjalnego słuchacza i poinformowania go o wyniku testu (wraz z informacją do jakiej grupy może dołączyć);
 • wykonanie zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń (dochodzenie oraz obrona), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w siedzibie szkoły Très bien oraz należącego do nich mienia lub mienia osób trzecich tj. w związku z istnieniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • o ile wyrazili Państwo na to zgodę, także w celu kierowania do Państwa przez Administratora treści marketingowych (np. newslettery zawierające informacje o aktualnych ofertach oraz promocjach) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Okres przez który dane będą przetwarzane (przechowywane):
 • w przypadku przetwarzania w związku z zawartą umową – Państwa dane osobowe w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, a także po jej rozwiązaniu zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (z upływem lat 10 od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej);
 • w przypadku przetwarzania w związku z udzieloną zgodą – do czasu jej cofnięcia,
5) Odbiorcy danych
1. W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Administratorem oraz z usługami, jakie są świadczone na jego rzecz przez zewnętrznych podwykonawców, inne podmioty (odbiorcy) mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w posiadaniu których jest Administrator wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, którą z nim zawarłeś. Potencjalnymi odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: lektorzy, biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni np. agencja reklamowa.
2. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przelewem online (Przelewy24) : Administratorem danych osobowych Płatnika jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.1.

 6) Prawa osoby, której dane dotyczą:
Administrator zwraca szczególną uwagę na prawa osób, których dane dotyczą. W związku z tym mogą Państwo zażądać:
 • udzielenia informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych (prawo do bycia poinformowany oraz prawo dostępu);
 • korekty Państwa danych jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły (prawo do sprostowania);
 • usunięcia danych (prawo „do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (prawo do ograniczenia);
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, a także o ile jest to możliwe, przeniesienia tych danych do innego administratora (prawo do przenoszenia);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) Inne informacje
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonał na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z umową, ich podanie jest konieczne tj. stanowi warunek jej zawarcia. Jeśli odmówisz podania danych osobowych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
Jednocześnie wskazania wymaga, że udostępnione dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

8) Oświadczenia i zgody
Poprzez akceptację regulaminu w procesie zakupu pakietów lekcji udzielają nam Państwo niniejszych zgód:

a) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą informacją dotyczącą RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marię Wilk, ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra, NIP 626-282-30-36.

b)(dobrowolnie, w procesie rejestracji) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych szkoły, przez Marię Wilk,
ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra, NIP 626-282-30-36, poprzez przesłanie Państwu naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach i kontynuacjach kursów, które organizujemy.

Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.

Jeżeli chcie Państwo zrezygnować ze zgody, prosimy o kontakt e-mailowy na kontakt@tresbien.pl. Zrezygnowanie ze zgody to automatyczne usunięcie konta z naszego serwisu: panel słuchacza będzie nieaktywny, nie będzie możliwości skorzystania z wykupionych lekcji, jeżeli takowe zostały.
 


 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez szkołę języka francuskiego Très Bien! © 2019-2024
Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Moja firma - mój sukces.