Regulaminy

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem, polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych:

I. REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy 
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży usług edukacyjnych oferowanych do sprzedaży poprzez Internet przez Marię Wilk, właścicielkę szkoły językowej Très bien prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Maria Wilk, z siedzibą w Bystrej, ul. Wrzosowa 22A, o numerze NIP 6262823036, REGON 241183896, zwaną dalej „Szkołą” lub „Sklepem”.

2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
3. Zakup usług poprzez naszą stronę internetową może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
4. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku składania zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych 
1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszej szkoły podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz świadczenia zakupionych usług oraz podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przelewem online (Przelewy24) : Administratorem danych osobowych Płatnika jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
4. Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasza szkołę swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte na prośbę Klienta.
5. Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności dostępnej na www.tresbien.pl.

§ 3 Oferowane usługi i cena 
1. Świadczymy usługi nauczania języka francuskiego sprzedawane w formie lekcji (odbywających się w naszej szkole; online poprzez program Skype lub aplikację Microsoft Teams dostępną również w wersji webowej, z poziomu przeglądarki internetowej; u klienta lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu oferowanych do sprzedaży pojedynczo lub w pakietach z określonym okresem ważności (§3 pkt. 2).
2. Lekcje z dojazdem:
a) podane na stronie ceny lekcji z dojazdem dotyczą lekcji odbywających się w promieniu 25 km od szkoły (ul. Moniuszki 20, Bytom) i w promieniu 25 km od Centrum Bielska-Białej. W przypadku większej ilości kilometrów wymagane jest pisemne potwierdzenie ceny.
b) przed zakupem lekcji z dojazdem konieczne jest skonsultowanie planowanych terminów lekcji oraz miejsca odbywania się lekcji, w celu potwierdzenia dostępności lektora. Bez uprzedniej konsultacji, szkoła nie jest w stanie potwierdzić terminów lekcji.
3. Okres ważności wykupionych lekcji i pakietów lekcji liczony jest od dnia aktywacji pakietu przez szkołę, który następuje do 24h od zaksięgowania płatności na naszym koncie bankowym i kształtuje się następująco:
- 1 lekcja – okres ważności 10  dni
- Pakiet 5 lekcji – okres ważności 50 dni
- Pakiet 10 lekcji– okres ważności 100 dni

4. W przypadku upływu okresu ważności pakietów lekcje przepadają. Prosimy o zapoznanie się z zasadami odwoływania lekcji i/lub anulowania zamówienia opisanymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
5. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
6. Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT.

§ 4 Przebieg transakcji 
1. W celu dokonania zakupu określonej usługi lub pakietu usług klient powinien dodać interesującą go pozycję do koszyka zakupowego, zaakceptować regulamin, złożyć zamówienie i je opłacić.
2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
3. Przed zakupem usług bardzo prosimy o zapoznanie się z kalendarzem dostępności interesujących Klienta terminów potencjalnych zajęć. Jednocześnie informujemy, że kalendarz jest aktualizowany na bieżąco ze względu na udostępnienie kalendarza do rezerwacji online Klientom.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności wolnych terminów lekcji. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
5. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem. 
6. Po dokonaniu transakcji wystawiamy dokument sprzedaży, który zostanie wysłany do Państwa drogą elektroniczną na podany w procesie rejestracji adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej prosimy o kontakt mailowy (kontakt@tresbien.pl) lub telefoniczny.

§ 5  Zasady dotyczące odbywania i odwoływania lekcji
1.Umawianie się na lekcje możliwe jest:
a) drogą telefoniczną lub SMSem pod nr 508871270 (w przypadku SMS konieczne jest potwierdzenie szkoły otrzymane również tę drogą) w przypadku lekcji z dojazdem, w szkole i online.
2. W przypadku przesunięcia lub odwołania pojedynczych zajęć Klient zobowiązany jest do powiadomienia szkoły telefonicznie lub SMS pod nr 508871270, nie później niż 4h przed zarezerwowanym terminem zajęć. W przypadku braku powiadomienia, Klient ponosi koszt nieodbytych zajęć. Ta zasada dotyczy wszystkich rodzajów lekcji.
4. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zostanie zaproponowany nowy termin odpowiadający Klientowi. Szkoła zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Klienta o konieczności zmiany terminu zajęć, jednak zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Gdyby nowy termin wykraczał poza okres ważności zakupionego przez Klienta pakietu lekcji, okres ten zostanie stosownie wydłużony.
5. W przypadku lekcji w szkole i z dojazdem potwierdzenie odbycia lekcji stanowi podpisanie listy obecności, w przypadku lekcji online zapis w historii programu Skype lub Microsoft Teams i/lub podobnych aplikacji do spotkań online.
6. Lekcje online odbywają się przy wykorzystaniu programu Skype lub Microsoft Teams, wg uznania lektora oraz aktualnych zasobów i licencji programów IT szkoły:
a) W celu odbycia lekcji tego typu Klient zobowiązany jest do podania swojego loginu Skype w procesie rejestracji lub w zakładce „Moje dane” przed zakupem. Brak loginu będzie skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia lekcji poprzez Skype. W przypadku aplikacji Microsoft Teams wystarczy adres e-mail oraz dostęp do poczty internetowej.
b) Dodatkowo Klient musi posiadać komputer ze stabilnym dostępem do Internetu umożliwiającym korzystanie z programu Skype, Microsoft Teams i kamerką.
c) Klient powinien odbywać lekcję w spokojnym miejscu, aby zapewnić komfort pracy sobie i lektorowi.
d) W przypadku problemów związanych z łączem Internetowym szkoła i Klient ustalą nowy termin, dogodny dla obu stron.

§ 6 Akceptowane formy płatności
Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
a) przelewem bankowym (przedpłata);
2) poprzez system płatności natychmiastowych Przelewy 24 (PayPro SA).

§ 7 Anulowanie zamówienia i/lub transakcji oraz wcześniejsze odstąpienie od umowy
1. W przypadku złożenia zamówienia i chęci wycofania się z niego przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt drogą mailową.
2. Klient może również anulować opłacone zamówienie w każdym momencie trwania umowy (czyli przed upływem ważności zakupionego pakietu lekcji). Aby odstąpić od umowy w trakcie jej trwania, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie drogą elektroniczną kontakt@tresbien.pl) lub listownie na adres (Maria Wilk, ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra).
a) W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
b) W przypadku wykorzystania części lekcji z pakietu ( lekcje odbyte lub nieodwołane) kwota zwrotu zostanie przeliczona proporcjonalnie.

§ 8 Procedura reklamacyjna 
1. W przypadku stwierdzenia problemów związanych z realizacją zakupionej usługi, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego szkole na adres e-mail: kontakt@tresbien.pl w terminie do 14 dni od wystąpienia problemów. Szkoła zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni.

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
 
 
Jakich plików "cookie" używamy i jak je wykorzystujemy?
-Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy zapisie ilości stron do wyświetlania czy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 
-Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej (wybierane strony, zaznaczane opcje), w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. Nie zbieramy żadnych danych prywatnych użytkownika!
 
-Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z pomocy wyszukiwarki której używasz.


III. NFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest właścicielka szkoły języka francuskiego Très bien pełniąca jednocześnie funkcję Inspektora Danych Osobowych (IOD), zwaną dalej „szkołą Très bien”:
MARIA WILK
ul. Wrzosowa 22A
43-360 Bystra
NIP 626-282-30-36
Tel. 508 871 270, e-mail : kontakt@tresbien.pl

Jeżeli będziecie Państwo mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się nami listownie, telefonicznie lub drogą mailową korzystając z powyższych danych kontaktowych.

2) Administrator Twoich danych oświadcza, iż mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz zadowolenie swoich Klientów, Pracowników, Kontrahentów oraz wszystkich innych osób, przywiązuje szczególną wagę do ochrony ich prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w posiadanie których wszedł. Dane te są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem. Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług  i wywiązywanie się z zawartych umów na najwyższym poziomie, gwarantuje nieprzerwany kontakt ułatwiający ww. współpracę oraz umożliwia zapoznanie z nową ofertą szkoleniową.

 3) Cele i podstawa prawna przetwarzania
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w następujących celach:
 • zbadanie poziomu językowego potencjalnego słuchacza i poinformowania go o wyniku testu (wraz z informacją do jakiej grupy może dołączyć);
 • wykonanie zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń (dochodzenie oraz obrona), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w siedzibie szkoły Très bien oraz należącego do nich mienia lub mienia osób trzecich tj. w związku z istnieniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • o ile wyrazili Państwo na to zgodę, także w celu kierowania do Państwa przez Administratora treści marketingowych (np. newslettery zawierające informacje o aktualnych ofertach oraz promocjach) na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Okres przez który dane będą przetwarzane (przechowywane):
 • w przypadku przetwarzania w związku z zawartą umową – Państwa dane osobowe w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, a także po jej rozwiązaniu zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (z upływem lat 10 od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej);
 • w przypadku przetwarzania w związku z udzieloną zgodą – do czasu jej cofnięcia,

5) Odbiorcy danych
1. W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Administratorem oraz z usługami, jakie są świadczone na jego rzecz przez zewnętrznych podwykonawców, inne podmioty (odbiorcy) mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w posiadaniu których jest Administrator wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, którą z nim zawarłeś. Potencjalnymi odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: lektorzy, biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni np. agencja reklamowa.
2. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przelewem online (Przelewy24) : Administratorem danych osobowych Płatnika jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.1.

 6) Prawa osoby, której dane dotyczą:
Administrator zwraca szczególną uwagę na prawa osób, których dane dotyczą. W związku z tym mogą Państwo zażądać:
 • udzielenia informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych (prawo do bycia poinformowany oraz prawo dostępu);
 • korekty Państwa danych jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły (prawo do sprostowania);
 • usunięcia danych (prawo „do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (prawo do ograniczenia);
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, a także o ile jest to możliwe, przeniesienia tych danych do innego administratora (prawo do przenoszenia);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) Inne informacje
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonał na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z umową, ich podanie jest konieczne tj. stanowi warunek jej zawarcia. Jeśli odmówisz podania danych osobowych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
Jednocześnie wskazania wymaga, że udostępnione dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

8) Oświadczenia i zgody
Poprzez akceptację regulaminu w procesie zakupu pakietów lekcji udzielają nam Państwo niniejszych zgód:
a) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą informacją dotyczącą RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marię Wilk, ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra, NIP 626-282-30-36.

b)(dobrowolnie, w procesie rejestracji) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych szkoły, przez Marię Wilk, ul. Wrzosowa 22A, 43-360 Bystra, NIP 626-282-30-36, poprzez przesłanie Państwu naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach i kontynuacjach kursów, które organizujemy.

Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.

Jeżeli chcie Państwo zrezygnować ze zgody, prosimy o kontakt e-mailowy na kontakt@tresbien.pl. Zrezygnowanie ze zgody to automatyczne usunięcie konta z naszego serwisu: panel słuchacza będzie nieaktywny, nie będzie możliwości skorzystania z wykupionych lekcji, jeżeli takowe zostały.

 


 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez szkołę języka francuskiego Très Bien! © 2019-2024
Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Moja firma - mój sukces.